Wyszukiwarka
Dostawa i płatność
 • Poczta Polska
 • Poczta (przesyłka zagraniczna)
 • Przelew
 • PayPal
 

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sagittarius3d.pl/sklep

Sprzedającym jest firma:
prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 9531571668, Regon: 341429992 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pisząc na adres poczty elektronicznej:
- telefonicznie:
- pisemnie na adres:§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sagittarius3d.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sagittarius3d.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy Sagittarius3d prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Sagittarius3d są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  a) jedną z przeglądarek internetowych wyszczególnionych poniżej:
  - Mozilla Firefox w wersji 29.0 lub nowszej
  - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej
  - Opera w wersji 18.0 lub nowszej
  b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sagittarius3d.pl/sklep są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Sklep Internetowy Sagittarius3d nie korzysta z opcji zapamiętania danych Klienta w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub poprzez system płatności elektronicznych PayPal.

§ 4 Wysyłka - termin i koszty

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz, w przypadku przesyłki poza granice Polski, narodowego operatora usług pocztowych adresata.
  a) towar z kategorii „kalkomanie” wysyłany jest listem poleconym ekonomicznym (przesyłka krajowa, w Polsce);
  b) towar z kategorii "kalkomanie" wysyłany jest listem poleconym priorytetowym (przesyłka poza granice Polski).
 3. Termin w jakim towar jest wysyłany do Klienta podano w opisie każdego towaru i liczony jest od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze) lub na koncie PayPal sklepu.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) których wysokość zależy od rodzaju kupowanego towaru, wybranej formy płatności oraz rodzaju przesyłki. W opisie każdego towaru podany jest koszt wysyłki będący najtańszą opcją dostępną dla danego produktu. Ze szczegółowym cennikiem Klient może się zapoznać w każdej chwili klikając w link DOSTAWA I KOSZTY w zakładce Przydatne informacje

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub, na życzenie klienta, imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Dla przesyłek krajowych (w Polsce) płatność za zamówiony towar można dokonać przelewem na konto bankowe sklepu:
  ING Bank Śląski
  22 1050 1139 1000 0091 3521 9922
  lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal na rzecz:
 3. Dla przesyłek poza granice Polski płatność za zamówiony towar można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal na rzecz:
 4. Płatność należności wynikającej ze złożonego Zamówienia (niezależnie od wybranej formy płatności) powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. W przypadku braku stosownej należności na koncie bankowym lub koncie PayPal, po upływie w/w terminu Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (podstawa prawna: Dz. U. z 2014 r. , poz. 827 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odbioru towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy, przed jego upływem, wysłanie oświadczenia na piśmie pocztą tradycyjną lub w formie poczty elektronicznej na adres Usługodawcy:
 2. Wzór formularza Odstąpienia od umowy można pobrać klikając na link ODSTĄPIENIE OD UMOWY w zakładce Przydatne informacje
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient nie może używać towaru dowolnie. Gdy tak się stanie Usługodawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługodawcy o decyzji odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy odesłać na adres Usługodawcy.
 5. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument.
 6. Usługodawca zwraca pieniądze za towar oraz wysyłkę do klienta, po otrzymaniu od Konsumenta towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę).

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy z tytułu rękojmi. Rodzaj i czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli produkt nie posiada takiej gwarancji objęty jest on rękojmią Usługodawcy (podstawa prawna:art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). W takim przypadku Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy: 3. Składając reklamację należy odesłać do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, które można pobrać klikając na link REKLAMACJE w zakładce Przydatne informacje
 4. Konsument składający reklamację z tytułu rękojmi może zażądać:
  a) wymiany towaru na nowy;
  b) naprawy towaru;
  c) obniżenia ceny;
  d) odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz podmiotom obsługującym płatności elektroniczne celem realizacji złożonego zamówienia.
  W przypadku reklamacji lub sporów prawnych także firmom księgowym i prawniczym.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 4. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.
 5. Usługodawca nie wykorzystuje jak również nie przekazuje firmom trzecim danych osobowych Klienta celem ich Profilowania (oferty dopasowane do preferencji użytkownika).
 6. Usługodawca przetwarza/przechowuje dane osobowe:
  - przez okres niezbędny do realizacji zamówienia;
  - aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami;
  - do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 7. Dodatkowe informacje znajdują się w zakładkach RODO oraz Polityka Prywatności.
 8. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  a) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” Klienci składający zamówienie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
  b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy.
 9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  b) treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) ustawy z dnia 30 mają 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 27.01.2015.

Ostatnia zmiana/aktualizacja regulaminu 25.05.2018.

 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
Facebook
Facebook
Facebook